یک گفت‌وگوی صریح با هوشنگ گلشیری درباره داستان و نویسندگان ایرانییک گفت‌وگوی صریح با هوشنگ گلشیری درباره داستان و نویسندگان ایرانی

این مصاحبه را «میترا شجاعی» در سال ۷۹ با محوم گلشیری انجام داده و در مهرماه ۷۹ در شماره ۸ ...