ماه: شهریور ۱۳۹۶

گزارش اقدامات اخیر در کانال و سوپرگروه‌های تلگرامگزارش اقدامات اخیر در کانال و سوپرگروه‌های تلگرام

در نسخه‌های جدید تلگرام، که از حدود یک‌ماه پیش به‌روزآوری شده، گزینه Recent Action به گزینه‌های پنل مدیری مدیران کانال‌ها ...