بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘نارضایتی عمومی’

خطای گذشتگان مجوز خطا نیست

«آمدنیوز» دارد با بازخوانی خشونت‌های انقلاب ۵۷، معترضین به وضعیت فعلی را به تکرار اشتباهات گذشته ترغیب می‌کند، و در برابر توصیه به آرامش و حفاظت از اموال عمومی که توسط همه گروه‌های سیاسی، حتی مخالفین نظام توصیه می‌شود، شعار «رطب خورده کی منع رطب کند» را تکرار، و با این شبیه‌سازی‌ها برای خشونت و تخریب اموال عمومی بهانه نجویز می‌کند.

اولا؛ جمعیت غالب اتقلابیون ۵۷ هرچه از سال‌های نخست و شور و حرارت آن‌روزها فاصله گرفتند، آرام آرام اعلام‌کردند که رفتار خشونت‌آمیز آن‌روزها خطا بوده، و رسما اعتراف‌کردند اگر درک و بینش امروز را داشتند، ابدا آن رفتار از آن‌ها سر نمی‌زند.

اما فارغ از این‌ها، آیا اگر ۴۰سال پیش، کس یا کسانی خطایی را مرتکب شدند، مجوز خطای امروز شماست؟ کدام نمونه موفق از خشونت و تخریب اموال عمومی یا خصوصی در دنیا را سراغ دارید که به سعادت و آرامش بشر منجر شده‌باشد؟ شاید یکی دو مورد استثنا وجود داشته‌باشد، اما قاعده آنست که خشونت خشونت می‌آورد و با فرض این‌که گروهی با خشونت به موفقیتی دست‌یابند، بعید است بدون اعمال خشونت بتوانند آن‌را حفظ کنند. بنابراین اگر دنبال به‌دست‌آوردن آزادی و آرامش هستید، خشونت رهی به دهی نمی‌برد و یا فرض به‌دست‌آوردن آن، به‌قول خواجه رندان: «کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد.»

و باز از همه این‌ها گذشته، آیا تاریخ رو به جلو دارد یا عقب؟ اگر رو به عقب دارد که برگردید در غار زندگی کنید و تلگرام و اینستاگرام و سیاست را بگذارید برای آن‌ها که می‌خواهند با آرامش و در سایه تجربه دیگران، دنیای بهتری برای خود و دیگران بسازند.