بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘خودمشت‌و‌مالی’

صبح زندان، عصر نخست‌وزیر

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

▪️هنگامی که «کلنل محمدتقی‌خان» در خراسان «قوام‌السلطنه» را دستگیر و روانه زندان تهران ساخت، همه اموال او را ضبط و همسرش را با یک گاری شکسته و بدون مستحفظ به تهران گسیل کرد. همسر قوام چون به شاهرود رسید، به رئیس‌الوزرای وقت‌ «سید ضیاء‌الدین طباطبائی» تلگراف کرده که عمل شوهرم به من مربوط نیست و مرا که خود از خانواده جلیلی هستم، شایسته نیست بدون محافظ و مانند اسراء روانه تهران کنند.

▪️سید ضیاء‌الدین طباطبایی که در آن هنگام رئیس‌الوزراء بوده، به حاکم شاهرود تلگراف کرد که حانم را با احترام لازم، همراه نوکر و پرستار، با دویست تومان مخارج به تهران گسیل دارد.

▪️همسر قوام‌السلطنه تعریف می‌کند: من که این عاطفه و لطف را از سید ضیا‌ء‌الدین دیدم، به مساعدت بیشتر او امیدوارشده، تلگراف دیگری خطاب به رئیس‌الوزراء مخابره کرده ضمن تشکر، پرسیدم: «وقتی وارد تهران شوم، کجا منزل خواهم کرد؟» (زیرا در آن زمان خانه ایشان را به محل ورازت خارجه اختصاص داده و در واقع، مصادره کرده‌بودند.)

▪️خانم می‌گوید: پس از مخابره تلگراف، به سفر ادامه دادم و چون به سمنان رسیدم، تلگرافی بدین مضمون به‌دستم رسید:
«وقتی وارد تهرات شدید، در خانه خود منزل خواهید کرد.
“رئیس‌الوزراء_احمد قوام”»

▪️معلوم‌شده در فاصله مخابره تلگراف و رسیدن پاسخ آن، سیدضیا‌ءالدین از ریاست وزرائی افتاده، و قوام‌السلطنه، نه‌تنها از زندان سید خارج شده، بل بر مسند ریاست ورزائی تکیه زده‌است، و از قضا نخستین نامه‌ای که به دستش رسیده، تلگراف خانم خودش بوده، که خطاب به رئیس‌الوزرای وقت مخابره‌شده و از احتمال سرگردانی خود در تهران ابراز نگرانی کرده‌بوده.
منبع: باستانی پاریزی ــ خود‌مشت‌مالی ص ۹۴