مضمون‌پردازی با سوهان قم و حاج حسین و پسران

با مضمون «سوهان حاج حسین و پسران» و «سوهان قم» و قرابت آن با لب و قند و شیرینی و مراعات‌نظیری از این دست، تعدادی از شاعران معاصر مضمون‌پردازی‌های شیرینی کرده‌اند که جالب و قابل‌توجه است. نخستین مضمون‌پردازی متعلق به «حسام بهرامی» است که در غزلی با مطلع: آرام کسی ردشده اما ضربانش باید بنویسم […]